Błonie-Pass Strefa Przemysłowa Leszek Mirkowicz jest przedsiębiorstwem zajmującym się od 2007 roku alokacją dużych podmiotów gospodarczych na zwartym 200-ha obszarze przemysłowym w miejscowości Pass w gminie Błonie w powiecie warszawskim zachodnim oraz pełną obsługą we wszystkie media zlokalizowanych tu firm.

Korzystne położenie komunikacyjne przy drodze krajowej nr 92 i drodze wojewódzkiej nr 579, łączącej teren Strefy z odległą o 7 km autostradą A2 oraz stworzenie na terenie Strefy pełnej i nowoczesnej infrastruktury technicznej, zdecydowało o lokalizacji firm o ogólnoświatowej aktywności, jak Prologis, Panattoni, FM Logistic, Soprema, Chryso, Delphi, SMC, Natrium, Develey czy Krajowa Izba Rozliczeniowa. Dostarczamy energię elektryczną również do sąsiedniego parku logistycznego P3 wraz z serwerownią firmy IBM.

Naszym klientom sprzedajemy energię elektryczną, świadczymy usługi jej dystrybucji, dostarczamy ciepło, wodę, odbieramy ścieki, dostarczamy usługi telekomunikacyjne oraz zarządzamy całym terenem, utrzymując w stanie dobrostanu drogi, wiadukt oraz system rowów odwodnieniowych.

Teren 110 ha został rozdysponowany w ciągu zaledwie 9 lat, co stworzyło kilka tysięcy nowych miejsc pracy, nie licząc innych przedsiębiorstw nastawionych na obsługę Strefy w zakresie cateringu, warsztatów samochodowych, przewoźników, restauratorów, firm konserwatorsko-remontowych, alpinistycznych i innych, dopełniających usługi, których my nie świadczymy.

Tak intensywny proces inwestycyjny był możliwy dzięki stworzeniu przez nas inwestorom komfortowych warunków działania, polegających na dostawie mediów po cenach konkurencyjnych wobec innych dostawców i w sposób zapewniający wyjątkowe bezpieczeństwo dostaw dzięki:

  • rezerwacji układów zasilających
  • elastyczności w wydawaniu technicznych warunków przyłączenia do sieci
  • sprawnemu wydawaniu, jako gestor mediów – wychodząc naprzeciw najbardziej skomplikowanym i trudnym potrzebom inwestorów - technicznych warunków przyłączenia do wszystkich sieci, zrzutu wód opadowych oraz włączenia do ruchu w ciągu najdalej 14 dni
  • budowie nowoczesnej infrastruktury drogowej obejmującej sygnalizację świetlną, drogi przystosowane do ciężkiego transportu oraz wiadukt nad drogą gminną zapewniający bezkolizyjny ruch na drogach wewnętrznych
  • całodobowym nadzorem nad pracą podległych sieci
  • całodobowym monitoringiem stanu przejezdności dróg wewnętrznych i pozostających w natychmiastowej dyspozycji pługów odśnieżnych - w tym wirnikowych – oraz solarek
  • konkurencyjnym cenom gruntów
  • rzeczywistości prawnej, w której jesteśmy jedyną stroną postępowania o wydanie pozwolenia na budowę, co uniemożliwia składanie protestów osobom trzecim (inwestor jest pewien, że występując o pozwolenie na budowę, uzyska je w ciągu 60 dni)
  • gotowości, w związku z nabytym doświadczeniem w skomplikowanych procesach inwestycyjnych, do wykonania projektu budowlanego i uzyskania pozwolenia na budowę każdego obiektu włącznie takimi, które mogą mieć znaczący wpływ na środowisko

W celu sprostania powyższym wyzwaniom, została stworzona nowoczesna infrastruktura techniczna w postaci elektrociepłowni kogeneracyjnej o mocy 4,5 MW, współwytwarzającej energię elektryczną i ciepło, linii dwutorowej wysokiego napięcia oraz stacji transformatorowej (GPZ) 110/15 kV pracującej równolegle z elektrownią wraz z siecią dystrybucyjną i sześcioma stacjami średniego napięcia 15 kV (układ pierścieniowy), stacji uzdatniania wody połączonej ze zbiornikami retencyjnymi uzdatnionej wody o pojemności 1300 m3 oraz dwiema studniami głębinowymi o wydajności 150 m3 wody na godzinę i systemem wodociągów, serwerowni i sieci światłowodowej, kanalizacji ciśnieniowej i systemu odwodnienia terenu oraz gazociągów w układzie pierścieniowym, będących w stanie dostarczyć 28.000 m3 gazu/h. Uzyskano też wszelkie przewidziane prawem koncesje, w tym na wytwarzanie, obrót i dystrybucję energii elektrycznej. Strefa Przemysłowa, zgodnie z decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, ma status Operatora Systemu Dystrybucyjnego.

Poważnie traktując ochronę środowiska, wybudowano elektrownię kogeneracyjną, która zgodnie z dyrektywą UE przyczynia się do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych oraz podjęto działania uwieńczone pozwoleniem na budowę na terenie Strefy farmy wiatrowej o mocy 9 MW, czego też oczekują działające w Strefie firmy w dbałości w swój wizerunek, jako przyjaznych środowisku.

W uznaniu naszej działalności Państwowa Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych wraz z Agencją Rozwoju Mazowsza przyznały nam pierwsze miejsce i tytuł „Grunt na medal’’ w konkursie na najlepiej przygotowane tereny inwestycyjne.