BŁONIE - PASS STREFA PRZEMYSŁOWA Leszek Mirkowicz prowadzi działalność w zakresie dystrybucji energii elektrycznej na podstawie koncesji na dystrybucję energii elektrycznej udzielonej decyzją Prezesa URE z dnia 16 września 2010 r. Nr DEE/281/13948/W/2/2010/UA na potrzeby odbiorców zlokalizowanych na terenie BŁONIE - PASS STREFA PRZEMYSŁOWA sieciami 15 kV.

Wyciąg z koncesji na dystrybucję energii elektrycznej.

Pobierz plik PDF:
pdf_icon

Informacja sporządzona na podstawie Art. 7 ust. 8l ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz.U. z 2012 r. poz. 1059, z późn. zm.) o:

 1. Podmiotach ubiegających się o przyłączenie źródeł do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV,
 2. Wartości łącznej dostępnej mocy przyłączeniowej dla źródeł, a także planowane zmian tych wartości w okresie kolejnych 5 lat od dnia ich publikacji, dla całej sieci przedsiębiorstwa o napięciu znamionowym powyżej 1 kV z podziałem na stacje elektroenergetyczne lub ich grupy wchodzące w skład sieci o napięciu znamionowym 110 kV i wyższym.

Pobierz pliki PDF:

pdf_icon
Kwartał IV

pdf_icon
Kwartał III

pdf_icon
Kwartał II

pdf_icon
Kwartał I 2017

pdf_icon
Kwartał II 2017

pdf_icon
Kwartał III 2017

pdf_icon
Kwartał IV 2017

pdf_icon
Kwartał I 2018

pdf_icon
Kwartał II 2018

pdf_icon
Kwartał III 2018

pdf_icon
Kwartał IV 2018

pdf_icon
Kwartał I 2019

pdf_icon
Kwartał II 2019

pdf_icon
Kwartał III 2019

pdf_icon
Kwartał IV 2019

pdf_icon
Kwartał I 2020

pdf_icon
Kwartał II 2020

Decyzja z dnia 07.11.2018 o zatwierdzeniu wymogów ogólnego stosowania dla przyłączenia jednostek wytwórczych określone przez Przedsiębiorstwo w dokumencie zatytułowanym: ,,Wymogi ogólnego stosowania wynikające z Rozporzązenia Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący wymogów w zakresie przyłączenia jednostek wytwórczych do sieci (NC RfG)"

Pobierz plik PDF:
pdf_icon

Wdrożenie wymogów wynikających z Rozporządzenia Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący wymogów w zakresie przyłączenia jednostek wytwórczych do sieci
(NC-RfG)

  • Wykaz informacji i dokumentów, które należy przedstawić, a także wymogi, które mają być spełnione przez właściciela zakładu wytwarzania energii, w ramach procesu weryfikacji spełnienia wymagań

Pobierz plik PDF:
pdf_icon

 

  • Procedura pozwolenia na użytkowanie dla modułów wytwarzania typu A:

Pobierz plik PDF:
pdf_icon

 

  • Zgłoszenie przyłączenia mikroinstalacji do sieci elektroenergetycznej OSD o Wniosek o określenie warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej dla wytwórców:

Pobierz plik PDF:
pdf_icon

 

  • Dokument instalacji modułu wytwarzania energii typu A:

Pobierz plik PDF:
pdf_icon

 

 

Wdrożenie wymogów wynikających z Rozporządzenia Komisji (UE) 2016/1388 z dnia 17 sierpnia 2016 r. ustanawiające kodeks sieci dotyczący przyłączenia odbioru
(NC DC)

  • Wykaz informacji i dokumentów, które należy przedstawić, a także wymogi, które mają być spełnione przez właściciela instalacji odbiorczej, OSD lub OZSD, w ramach procesu zapewniania zgodności:

Pobierz plik PDF:
pdf_icon

 

  • Procedura testowania systemów dystrybucyjnych przyłączonych do systemu innego niż przesyłowy wraz z podziałem obowiązków między OSDn a właściwym operatorem systemu na potrzeby testów oraz warunki i procedury dotyczące wykorzystania odpowiednich certyfikatów sprzętu:

Pobierz plik PDF:
pdf_icon

 

  • Procedura objęcia istniejącego systemu dystrybucyjnego przyłączonego do systemu innego niż system przesyłowy wymogami NC DC w przypadku modernizacji lub wymiany urządzeń:

Pobierz plik PDF:
pdf_icon

 

  • Procedura pozwolenia na użytkowanie:
   a) instalacji odbiorczych przyłączonych do systemu przesyłowego;
   b) instalacji dystrybucyjnych przyłączonych do systemu przesyłowego;
   c) systemów dystrybucyjnych, w tym zamkniętych systemów
   dystrybucyjnych;
   d) jednostek odbiorczych wykorzystywanych przez instalację odbiorczą
   lub zamknięty system dystrybucyjny do świadczenia usług regulacji
   zapotrzebowania na rzecz właściwych operatorów systemów i OSP
   Pobierz plik PDF:
   pdf_icon

 

  • Dokument instalacji przyłączenie jednostki odbiorczej wykorzystywanej do świadczenia usług regulacji zapotrzebowania przez instalację odbiorczą lub zamknięty system dystrybucyjny na napięciu 1000 v lub niższym do sieci elektroenergetycznej
   Pobierz plik PDF:
   pdf_icon

 

  • Powiadomienie o zaprzestaniu oferowania usług regulacji zapotrzebowania oraz/lub o trwałej likwidacji jednostki odbiorczej umożliwiającej regulację zapotrzebowania
   Pobierz plik PDF:
   pdf_icon

 

 

Wdrożenie wymogów wynikających z Rozporządzenia Komisji (UE) 2016/1447 z dnia 26 sierpnia 2016 r. ustanawiającego kodeks sieci określający wymogi dotyczące przyłączania do sieci systemów wysokiego napięcia prądu stałego oraz modułów parku energii z podłączeniem prądu stałego
(NC HVDC)

  • Wykaz informacji i dokumentów, które należy przedstawić, a także wymogi, które mają być spełnione przez właściciela systemu HVDC lub właściciela modułu parku energii z podłączeniem prądu stałego, w ramach procesu zapewniania zgodności:

Pobierz plik PDF:
pdf_icon

  • Taryfa Mirkowicz Leszek Błonie-Pass Strefa Przemysłowa - Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OŁO.4211.15.2017.2018.BG z dnia 27 czerwca 2018 r.

LINK - Taryfa MIRKOWICZ LESZEK BŁONIE - PASS STREFA PRZEMYSŁOWA

  • Taryfa MIRKOWICZ LESZEK BŁONIE-PASS STREFA PRZEMYSŁOWA Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OŁO.4211.15.2016.BG z dnia 16 grudnia 2016 r.

LINK - Taryfa MIRKOWICZ LESZEK BŁONIE - PASS STREFA PRZEMYSŁOWA

  • Taryfa MIRKOWICZ LESZEK BŁONIE - PASS STREFA PRZEMYSŁOWA Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OŁO-4211-5(15)/2015/13948/II/BG z dnia 26 czerwca 2015 r. – obowiązuje od 1 sierpnia 2016 r.

LINK - Taryfa MIRKOWICZ LESZEK BŁONIE - PASS STREFA PRZEMYSŁOWA

  • Zmiana taryfy MIRKOWICZ LESZEK BŁONIE-PASS STREFA PRZEMYSŁOWA - Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OŁO-4211-30(6)/2015/13948/II/BG z dnia 11 grudnia 2015 r.

LINK - Zmiana taryfy MIRKOWICZ LESZEK BŁONIE-PASS STREFA PRZEMYSŁOWA

  • Taryfa Mirkowicz Leszek Błonie – Pass Strefa Przemysłowa – Decyzja Prezesa Urzędu regulacji Energetyki nr OŁO.4211.17.2019.MWi z dnia16 grudnia 2019 r.

LINK – Taryfa MIRKOWICZ LESZEK BŁONIE – PASS STREFA PRZEMYSŁOWA

Błonie-Pass Strefa Przemysłowa Leszek Mirkowicz z siedzibą w miejscowości Pass, został wyznaczony OSD w dniu 16 listopada 2012 r. na okres od 1.02.2013 r. do 31.12.2023 r.

LINK - Operatorzy systemów elektroenergetycznych

Wyciąg z decyzji o wyznaczeniu operatora.
Pobierz plik PDF:
pdf_icon

Informujemy, iż aktualnie operator nie posiada zawartych generalnych umów dystrybucji.

Informujemy, iż wobec nie wyznaczenia sprzedawcy z urzędu dla obszaru działania OSD – zastosowanie mają przepisy art. 9 i 11 Ustawa o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz ustawy - Prawo ochrony środowiska z dnia 4 marca 2005 r. (Dz.U. Nr 62, poz. 552) zgodnie z którymi:

Art. 11 ww. ustawy:

Do czasu wyłonienia, w drodze przetargu, lub wyznaczenia przez Prezesa URE sprzedawcy z urzędu, na zasadach określonych w art. 9i ustawy – Prawo energetyczne, obowiązek, o którym mowa w art. 9a ust. 6 ustawy wymienionej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, wykonują przedsiębiorstwa energetyczne obowiązane na podstawie art. 9 do zawarcia umowy sprzedaży z odbiorcami energii elektrycznej albo na podstawie art. 10 do świadczenia usługi kompleksowej odbiorcom energii elektrycznej; obowiązek zakupu energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii dotyczy źródeł przyłączonych do sieci, do której są przyłączeni odbiorcy energii elektrycznej, z którymi przedsiębiorstwo energetyczne ma obowiązek zawrzeć umowę sprzedaży albo którym ma obowiązek świadczyć usługę kompleksową.

Art. 9 ust. 1 i 2 ww. ustawy:

Do czasu:

 1. wyodrębnienia z przedsiębiorstwa zintegrowanego pionowo zajmującego się dystrybucją i obrotem paliwami gazowymi lub energią elektryczną operatora systemu dystrybucyjnego lub operatora systemu połączonego jako podmiotu niezależnego pod względem formy prawnej albo
 2. wyłonienia, w drodze przetargu, lub wyznaczenia przez Prezesa URE sprzedawcy z urzędu, na zasadach określonych w art. 9i ustawy wymienionej w art. 1 - dla obszaru działania operatora systemu dystrybucyjnego wymienionego w art. 9d ust. 7 ustawy wymienionej w art. 1, będącego przedsiębiorstwem zintegrowanym pionowo i zajmującym się dystrybucją i obrotem paliwami gazowymi lub energią elektryczną

- przedsiębiorstwo zintegrowane pionowo, o którym mowa w pkt 1 i 2, jest obowiązane do zawarcia umowy sprzedaży paliw gazowych lub energii elektrycznej z odbiorcami tych paliw lub energii, przyłączonymi do sieci tego przedsiębiorstwa na zasadzie równoprawnego traktowania.

Umowy, o których mowa w ust. 1, są zawierane, jeżeli istnieją techniczne i ekonomiczne warunki dostarczania przez przedsiębiorstwo zintegrowane pionowo wymienione w ust. 1 paliw gazowych lub energii elektrycznej, a żądający zawarcia umowy sprzedaży paliw gazowych lub energii elektrycznej spełnia warunki odbioru tych paliw lub energii.

Jednocześnie informujemy, iż sprzedawcą rezerwowym na terenie działania OSD jest Błonie-Pass Strefa Przemysłowa Leszek Mirkowicz z siedzibą w miejscowości Pass.

Wzór umowy kompleksowej:
Pobierz plik PDF:
pdf_icon

 

 

Wzór umowy dystrybucji:
Pobierz plik PDF:
pdf_icon

 

 

Wzór wniosku o wydanie warunków przyłączenia:
Pobierz plik PDF:
pdf_icon

 

 

Wzór umowy o przyłączenie do sieci:
Pobierz plik PDF:
pdf_icon

 

 

Wzór generalnej umowy dystrybucji wraz z załącznikami:
Pobierz plik PDF:
pdf_icon

Raport z konsultacji projektu Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej z użytkownikami systemu:
Pobierz plik PDF:
pdf_icon

 

 

Instrukcja ruchu i eksploatacji sieci dystrybucyjnej:
Pobierz plik PDF:
pdf_icon

 

 

Komunikat dla użytkowników systemu:
Pobierz plik PDF:
pdf_icon

 

 

Projekt karty aktualizacyjnej:
Pobierz plik PDF:
pdf_icon

 

 

Formularz zgłaszania uwag:
Pobierz plik PDF:
pdf_icon

 

 

Raport z konsultacji projektu - 2017:
Pobierz plik PDF:
pdf_icon

 

 

Zatwierdzona Karta Aktualizacji IRIESD ee - 2017:
Pobierz plik PDF:
pdf_icon

 

 

Komunikat dla użytkowników systemu - 2017:
Pobierz plik PDF:
pdf_icon

 

 

Formularz zgłaszania uwag - 2019:
Pobierz plik PDF:
pdf_icon

 

 

Zatwierdzona Karta Aktualizacji IRIESD ee - 2019:
Pobierz plik PDF:
pdf_icon

 

 

Komunikat dla użytkowników systemu nr 1 - 2019:
Pobierz plik PDF:
pdf_icon

 

 

Komunikat dla użytkowników systemu nr 2 - 2019:
Pobierz plik PDF:
pdf_icon

 

 

Karta aktualizacji nr 3 - 2019:
Pobierz plik PDF:
pdf_icon

 

 

 

Raport OSD z konsultacji dotyczących Karty aktualizacji Nr 3/2019
Pobierz plik PDF:
pdf_icon

 

Informacja na temat wskaźników czasu trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej za 2015 r.
Pobierz plik PDF:
pdf_icon

 

 

Informacja na temat wskaźników czasu trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej za 2016 r.
Pobierz plik PDF:
pdf_icon

 

 

Informacja na temat wskaźników czasu trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej za 2017 r.
Pobierz plik PDF:
pdf_icon

 

 

Informacja na temat wskaźników czasu trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej za 2018 r.
Pobierz plik PDF:
pdf_icon

 

 

Informacja na temat wskaźników czasu trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej za 2019 r.
Pobierz plik PDF:
pdf_icon

Aktualnie brak planowanych przerw.

Przedsiębiorstwo energetyczne powiadamia z co najmniej pięciodniowym wyprzedzeniem o terminach i czasie planowanych przerw w dostarczaniu energii elektrycznej w formie indywidualnych zawiadomień pisemnych, telefonicznych lub za pomocą innego środka komunikowania się - odbiorców zasilanych z sieci o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV.

Część ogólna Planu ograniczeń. Szczegółowe wartości dotyczące wartości ograniczeń mocy dla poszczególnych odbiorców przekazywane są bezpośrednio odbiorcom energii.
Pobierz plik PDF:
pdf_icon